Preguntes

Cèdula d'Habitabilitat

Preguntes més freqüents
sobre Cèdules d'Habitabilitat

En aquest espai trobareu les preguntes més freqüents sobre cèdules d'habitabilitat.
Durant l'any 2023 les taxes fixades per la Generalitat per a la tramitació de la Cèdula d'Habitabilitat són de 14,35 €.
El Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, publicat al DOGC el 2 de novembre de 2012, regula les condicions mínimes d'habitabilitat que han de complir tots els habitatges en el territori de Catalunya, diferenciant els següents casos:

- Els habitatges construïts abans de l'11 d'agost de 1984, poden obtenir la cèdula o renovar-la si s'acredita que compleixen les condicions d'habitabilitat de l'annex 2 del Decret 141/2012. En el cas que no existeixi cèdula d'habitabilitat prèvia, també caldrà acreditar documentalment l'antiguitat de l'habitatge.

- Pel que fa als habitatges preexistents construïts posteriorment a l'11 d'agost de 1984, caldrà que compleixin les condicions d'habitabilitat que eren d'aplicació en data de finalització de l'obra o d'atorgament de la cèdula de 1ª Ocupació. Al següent quadre s'indiquen els decrets que cal complir en aquest cas:

Data de finalització de l'obra i Decret d'aplicació:

Des del 01/02/1984 fins el 17/04/1996: Decrets 346/1983 i 571/1983 Des del 18/04/1996 fins el 23/09/1996: Decret 274/1995 Des del 24/09/1996 fins el 16/02/1999: Decret 314/1996 Des del 17/02/1999 fins el 29/12/2003: Decret 28/1999 Des del 30/12/2003 fins el 8/10/2009: Decret 259/2003 Des del 9/10/2009 fins el 02/11/2012: Decret 55/2009 Des del 03/11/2012: Decret 141/2012

- Els habitatges d'obra nova hauran de complir les condicions d'habitabilitat fixades per a les cèdules de 1ª ocupació detallades a l'annex 1 del Decret 141/2012.

- Els habitatges dotacionals públics hauran de complir les condicions d'habitabilitat de l'annex 3 del Decret 141/2012.

- Finalment, els habitatges resultants d'intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació en un edifici existent hauran de complir les condicions d'habitabilitat fixades a l'annex 4 del Decret 141/2012.

Enllaços de la Legislació vigent d'habitabilitat:

LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (DOGC núm. 5044 publicat el 09/01/2008)

DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (DOGC núm. 6245 publicat el 02/11/2012)

RESOLUCIÓ TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (DOGC núm. 6352 publicat el 10/04/2013)

LLEI 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. (DOGC núm. 6035 publicat el 30/12/2011)

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones en condicions dignes, (habitabilitat, salubritat i seguretat) segons la normativa vigent, i sense perjudici que s'hi desenvolupin altres activitats autoritzades. La cèdula d'habitabilitat s'anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents mentre que per als habitatges d'obra nova s'anomena cèdula d'habitabilitat de primera ocupació. La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d'exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis. Finalment les companyies d'assegurances també demanen habitualment la cèdula per a contractar una assegurança de llar.
El certificat d'habitabilitat és el document amb el que un tècnic (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) certifica que un habitatge compleix els requisits mínims d'habitabilitat i/o solidesa fixats per la normativa vigent. És imprescindible que el tècnic que realitza el certificat d'habitabilitat visiti interiorment l'immoble per tal de comprovar el compliment de les condicions d'habitabilitat exigides a la normativa. El certificat d'habitabilitat és imprescindible per a tramitar i obtenir la cèdula d'habitabilitat d'un habitatge existent.
Sí, és obligatori. Tal i com s'estableix a l'article 9 del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, tots els habitatges han de disposar de Cèdula d'Habitabilitat. Els habitatges de nova construcció, els que hagin tingut modificacions en la superfície o s'hi alterin les condicions d'habitabilitat han de disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació. En la resta de supòsits, i per tal que les persones transmitents puguin lliurar la cèdula als adquirents, de conformitat amb el que preveu l'article 26.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, cal que els habitatges disposin de cèdula d'habitabilitat en el moment en què es produeixi la seva transmissió entre vius, lloguer o cessió d'ús, incloses les derivades de segones i posteriors transmissions. En cas d'habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació definitiva substitueix la cèdula d'habitabilitat de primera ocupació durant el mateix període de 15 anys si la data de qualificació és posterior al 09/10/09 i anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior. Un cop transcorregut aquest període des de l'expedició de la qualificació definitiva, les segones i posteriors transmissions requeriran l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat.
Sí, és obligatori. D'acord amb l'article 11 del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, les empreses subministradores d'energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis han d'exigir la cèdula d'habitabilitat vigent als usuaris finals perquè aquests puguin contractar els serveis, i n'han d'incorporar una còpia al seu expedient de contractació, tot això sense perjudici del compliment d'altres normes sectorials aplicables. En el cas d'habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació, s'ha d'incorporar una còpia de la qualificació definitiva.
Sí, és obligatòria tant per a vendre com per a llogar. Atès que tal i com s'estableix a l'article 26.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i a l'article 9 del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, cal que els habitatges disposin de cèdula d'habitabilitat vigent en el moment en què es produeixi la seva transmissió entre vius, lloguer o cessió d'ús, incloses les derivades de segones i posteriors transmissions. En el cas de venda el notari exigeix la cèdula. En cas d'habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació definitiva substitueix la cèdula d'habitabilitat de primera ocupació durant el mateix període de 15 anys si la data de qualificació és posterior al 09/10/09 i anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior. Un cop transcorregut aquest període des de l'expedició de la qualificació definitiva, les segones i posteriors transmissions requeriran l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat.
Segons l'article 10 del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, les persones adquirents d'un habitatge poden exonerar de forma expressa als transmitents de l'obligació de lliurar la cèdula d'habitabilitat en els següents casos: quan un habitatge usat o preexistent necessita obres de rehabilitació que li permetin el compliment de les condicions d'habitabilitat o, quan el comprador té com a finalitat enderrocar l'habitatge.
La vigència de les cèdules és de:

- Cèdules d'habitatges nou/usats amb data d'atorgament anterior a 2004: 10 anys.

- Cèdules d'habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.

- Cèdules a partir de 2013:

 • Cèdules de primera ocupació: 25 anys.
 • Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.
 • Cèdules de segona ocupació: 15 anys.
- Qualificació definitiva d'un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública:

  Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d'habitabilitat de primera ocupació.

  Data de qualificació definitiva posterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d'habitabilitat de primera ocupació durant un període de 15 anys si la data és anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior.
Les dades que consten a la cèdula són:
 • L'adreça i ubicació de l'habitatge.
 • La superfície útil de l'habitatge i de les habitacions.
 • Les estances i els espais que componen l'habitatge.
 • El llindar màxim d'ocupació.
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l'habitabilitat.
Abans de sol·licitar la cèdulacal saber si l'habitatge té concedida cèdula d'habitabilitat o no i si aquesta està vigent o no. Podeu fer aquesta consulta al 012 tot indicant l'adreça de l'habitatge. Us diran si l'habitatge disposa de cèdula i quan es va concedir. En el cas que estigui concedida i sigui vigent es pot demanar un duplicat a l'Agència de l'habitatge de Catalunya.
Sempre i quan la cèdula d'habitabilitat estigui vigent es pot sol·licitar un duplicat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. La documentació que caldrà aportar, segons qui ho demani, és:
 • Si ho sol·licita el propietari de l'habitatge: escriptura de compravenda i DNI.
 • Si ho sol·licita l'arrendatari de l'habitatge: contracte d'arrendament vigent, tres darrers rebuts pagats i DNI.
 • Si ho sol·licita el Representant del propietari: escriptures de compravenda, DNI del representant i del propietari i autorització del propietari.
La cèdula d'habitabilitat és atorgada per la "Generalitat de Catalunya", "Departament de Territori i Sostenibilitat", basant-se en el certificat d'habitabilitat emès per un arquitecte, un arquitecte tècnic/aparellador o un enginyer de l'edificació i visat pel col·legi professional que correspongui.
Per a obtenir o renovar la cèdula d'habitabilitat cal seguir el següent procediment:
 • Visita del tècnic a l'habitatge.
 • El tècnic realitza el certificat d'habitabilitat amb el corresponent visat al col·legi professional.
 • Sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat a l'agència de l'habitatge de Catalunya.
 • Expedició de la Cèdula d'habitabilitat per part de l'agència de l'habitatge de Catalunya.
Si desitja obtenir o renovar la seva cèdula d'habitabilitat, contacti amb nosaltres. En menys de 48 hores haurem inspeccionat l'habitatge, i si compleix totes les condicions mínimes d'habitabilitat, prendrem les dades i sol·licitarem la cèdula d'habitabilitat a l'agència de l'habitatge de Catalunya. En aproximadament 30 dies (aquest termini no depèn de nosaltres) rebrà la cèdula d'habitabilitat del seu habitatge per correu. També pot optar per gestionar personalment la sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat. En aquest cas contacti amb nosaltres i prèvia inspecció de l'habitatge emetrem en menys de 24 hores el certificat d'habitabilitat que necessitarà per fer el tràmit vostè mateix. No dubti en consultar-nos sense compromís. L'aconsellarem en els dubtes que tingui. Nota: En la visita a l'habitatge ens haurà de facilitar la següent documentació:
 • La cèdula d'habitabilitat anterior, de primera o segona ocupació, si en té.
 • Fotocòpia de l rebut de l'IBI.
 • Fotocòpia de la documentació registral de l'habitatge (l'escriptura, o una nota extensa, o un certificat registral, ...)
Per a obtenir o renovar la cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat és imprescindible presentar un certificat d'habitabilitat emès per un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic/aparellador o enginyer de l'edificació) i visat pel col·legi corresponent. Es recomanable presentar l'escriptura on s'identifiqui clarament l'immoble com a habitatge, especialment en els casos d'habitatges ubicats en planta baixa, entresol, àtic o sobreàtic i en el cas d'habitatges unifamiliars. En alguns casos especials (especificats a l'apartat següent) també és necessari aportar d'altres documents com per exemple: certificats municipals de legalitat i antiguitat de l'habitatge, certificacions registrals d'obra nova o la primera inscripció registral de declaració d'obra nova, o Certificat del cadastre que justifiqui l'any des del que consta amb l'ús d'habitatge.
El certificat d'habitabilitat imprescindible per a tramitar i obtenir la cèdula d'habitabilitat d'un habitatge existent conté les següents dades:
 • Direcció de l'habitatge
 • Nombre de peces de l'habitatge
 • Superfície útil total interior.
 • Ocupació màxima de persones que poden viure al habitatge.
 • La referència cadastral.
L'entrada en vigor del Decret 141/2012 va modificar el certificat d'habitabilitat afegint un apartat on el tècnic certifica l'habitabilitat i si l'habitatge disposa de cèdula d'habitabilitat anterior de primera ocupació, cèdula d'habitabilitat anterior de segona ocupació i el seu número, o si no té cèdula d'habitabilitat anterior. En aquest darrer cas cal indicar si la data de construcció és anterior a l'11 d'agost de 1984, aportant un dels documents acreditatius de l'antiguitat de l'habitatge, que s'indiquen a continuació: Informe d'antiguitat d'ús d'habitatge anterior a l'11 d'agost de 1984 només és vàlid per tramitar cèdules de segona ocupació d'habitatges preexistents anteriors a l'11 d'agost de 1984.
 • Primera inscripció registral de declaració d'obra nova.
 • Escriptura pública on consti l'ús d'habitatge.
 • Acceptació d'herències.
 • Certificat municipal acreditatiu de l'antiguitat com a us d'habitatge.
 • Llicència d'obres o Plànols de llicència d'obres.
 • Plànols visats del projecte d'execució.
 • Certificat final d'obra visat.
 • Certificat del cadastre que justifiqui l'any des del que consta amb l'ús d'habitatge.
 • Fotografia aèria de l'institut Cartogràfic de l'any de construcció i fotografia aèria actual (per comprovar que és la mateixa construcció). Vàlid només per unifamiliars.
 • Full de cadastre OVC només per unifamiliars.
 • Qualificació definitiva pels habitatges de protecció oficial.
 • Altres documents expedits davant de fedatari públic.
Si la data de construcció de l'habitatge és posterior a l'11 d'agost de 1984 i no disposa de cèdula atorgada anteriorment, l'informe que haurà de realitzar el tècnic per a obtenir la cèdula consistirà en un certificat d'Idoneïtat de les Condicions d'Habitabilitat Vigents en la data de finalització de la construcció i de les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals.
Si la data de construcció de l'immoble és anterior a l'11 d'agost de 1984 i consta cadastralment l'ús d'habitatge malgrat no estigui inscrit registralment com a tal, per a tramitar i obtenir la cèdula d'habitabilitat a més del certificat d'habitabilitat imprescindible (acreditatiu del compliment de les condicions mínimes d'habitabilitat), caldrà aportar un certificat emès per la Direcció General de Cadastre que justifiqui l'any des del que consta l'immoble com a habitatge. Els immobles que no puguin justificar la condició d'habitatge ni legalment ni administrativament, és a dir que no constin registralment ni cadastralment com a habitatges, (cas de locals, estudis, etc.) solament podran obtenir la cèdula d'habitabilitat mitjançant un canvi d'ús a habitatge sempre i quan la normativa urbanística vigent ho permetés.
El propietari de l'immoble o una altre persona, com per exemple el tècnic que ha realitzat el certificat d'habitabilitat, poden sol·licitar la cèdula a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
La sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat es pot tramitar presencialment a l'agència de l'habitatge de Catalunya, aportant el certificat d'habitabilitat imprescindible i la documentació necessària. A Barcelona: Carrer de la Diputació, 92, Barcelona 08015. Telèfon 932287100 Carrer d'Aragó, 244-248, Barcelona 08007. Telèfon 932147000
Si ens encarregueu la tramitació de la cèdula, ens comprometem a presentar la sol·licitud de la cèdula a l'agència de l'habitatge de Catalunya en menys de 48 hores després d'inspeccionar l'habitatge sempre i quan l'habitatge compleixi les condicions mínimes exigides a la normativa d'habitabilitat. En el cas que ens encarregueu solament el certificat de habitabilitat, ens comprometem a emetre i facilitar-vos el certificat en menys de 24 hores després d'inspeccionar l'habitatge. Un cop presentada la sol·licitud de la cèdula a l'agència de l'habitatge de Catalunya, el termini màxim que té l'administració per a notificar l'atorgament o la denegació de la cèdula d'habitabilitat és de 30 dies hàbils des de la data de recepció al Registre de la sol·licitud amb la documentació completa.
Un cop sol·licitada la cèdula d'habitabilitat es pot consultar a l'Agència de l'habitatge de Catalunya l'estat en que es troba la tramitació. També trucant al telèfon 012 es pot obtenir informació de la tramitació. Si ens encarrega la gestió de sol·licitar la cèdula li enviarem per correu electrònic les dades del tràmit, número d'expedient i codi ID del tràmit, per a qualsevol consulta que vulgui fer sobre el procés de tramitació. Si ens ho demana, ens encarregarem de realitzar el seguiment i la consulta de l'estat en que es troba la tramitació.
En el cas d'habitatges construïts abans de l'11 d'agost de 1984, la superfície útil mínima dels habitatges usats o preexistents per a poder obtenir la cèdula d'habitabilitat es de 20 m². Excepcionalment, s'admeten habitatges amb una superfície útil mínima d'entre 15 m² i 20 m² que hagin estat construïts amb llicència d'obres sol·licitada abans de l'1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d'habitabilitat vigent obtinguda abans de l'entrada en vigor del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, sobre les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Pel que fa als habitatges preexistents construïts posteriorment a l'11 d'agost de 1984, caldrà que compleixin les condicions d'habitabilitat que eren d'aplicació en data de finalització de l'obra o d'atorgament de la cèdula de 1ª Ocupació per la qual cosa es poden donar diverses casuístiques de superfície mínima que ha de tindre l'habitatge en funció de la normativa d'aplicació.
El llindar d'ocupació indicat a les cèdules d'habitabilitat és el nombre màxim de persones que haurien d'ocupar un habitatge en funció del nombre d'habitacions i de la superfície d'aquestes, amb aplicació dels paràmetres següents:
 • 1 persona per habitació ≥ 5 m²
 • 2 persones per habitació ≥ 8 m²
 • 3 persones per habitació ≥ 12 m²
 • 2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai d'ús comú (E, M, E-M o E-M-C).
L'altura lliure interior dels habitatges usats o preexistents ha de ser com a mínim d'1,90 m atès que segons l'Annex 2 del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, sobre les condicions d'habitabilitat als habitatges i la cèdula d'habitabilitat, en el còmput de la superfície útil de l'habitatge s'exclou la superfície de les zones amb altura lliure inferior a 1,90 m. En edificis d'obra nova, L'alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre ha de ser com a mínim de 2,50 m. En el cas de cambres higièniques, cuines i espais de circulació, aquesta alçada no serà inferior a 2,20 m. Al menjador, sala d'estar i habitacions s'admetrà, excepcionalment, 2,30 m d'alçada per al pas tècnic d'instal·lacions i per a elements estructurals que no afectin més del 20% de la superfície de la peça. En el cas de cobertes inclinades, el valor mitjà de l'alçada mínima no ha de ser inferior a 2,50 m, calculat sobre la seva superfície habitable.
No pot tenir la consideració d'habitació una cambra sense ventilació natural en un habitatge usats o preexistent. Cal que tingui ventilació natural i que compleixi les condicions establertes a l'annex 2 del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, on s'especifica que les habitacions hauran de disposar d'una obertura en façana a l'espai públic, pati d'illa o pati de parcel·la, directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d'alçària tinguin, com a mínim, una superfície de 0,40 m².
PER A MÉS INFORMACIÓ CONTACTEU AMB: Agència d'habitatge de Catalunya Carrer d'Aragó, 244-248, Barcelona 08007. Telèfon 93 214 70 00 - https://www.agenciahabitatge.cat
Contacte