Certificat Eficiència Energètica

Preguntes més freqüents
sobre el Certificat d'Eficiència Energètica

En aquest espai trobareu les preguntes més freqüents sobre els certificats d'eficiència energètica.
Durant l'any 2023 les taxes per a l'obtenció del certificat d'eficiència energètica per a un habitatge dins d'un edifici plurifamiliar són de 14,35 euros.
El certificat d'eficiència energètic sorgeix les exigències establertes en la Directiva de la UE 2002/91/CE. Aquesta directiva va esser parcialment transposada en el Real Decret 47/2007, on s'aprovava un procediment pel qual es certificava la eficiència energètica pels edificis de nova construcció, però no els existents.

La Directiva de la UE 2010/31/UE va ser transposada a Espanya amb l'aprovació del Reial Decret 235/2013, per el qual s'aprovava el procediment bàsic de certificació de l'eficiència energètica dels edificis i la derogació del Decret 47/2007.

El Reial Decret 235/2013 es troba disponible al següent enllaç web.

Regim Sancionador:

L'incompliment de la normativa comportarà una infracció i una posterior sanció, aquesta vindrà donada pel Reial Decret Legislatiu 1/2007.

L'organisme encarregat a Catalunya dels procediments de registre de tècnics certificadors i el registre de certificats és l'Institut Català d'Enèrgia (ICAEN). En aquest enllaç web podeu trobar la informació de l'ICAEN.
La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d'energia necessari per satisfer la demanda energètica de l'edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d'una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l'edifici menys eficient i la lletra A l'edifici més eficient segons el consum d'energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització. La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual s'atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d'etiqueta d'eficiència energètica. El certificat d'eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d'eficiència energètica obtinguda i que condueix a l'expedició de l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici. L'etiqueta d'eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d'eficiència energètica obtinguda per l'edifici o parts d'edifici.
La certificació d'eficiència energètica proporciona informació útil a l'usuari final sobre el consum d'energia i les emissions de CO2 de l'edifici o habitatge que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l'usuari de com millorar-ne l'eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d'eficiència energètica d'edificis existents.
L'obtenció de la certificació d'eficiència energètica és obligatori per als següents casos:
 • En edificis de nova construcció.
 • En edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d'un edifici la unitat, planta, habitatge o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
 • En edificis o parts d'edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.
El calendari d'aplicació de l'obligatorietat d'obtenció de la certificació d'eficiència energètica és el següent:
 • Nova construcció: 1 de novembre de 2007
 • Grans Rehabilitacions: 1 de novembre de 2007
 • Vendes i lloguers: 1 de juny de 2013
 • Edificis públics > 500 m²: 1 de juny de 2013
 • Edificis públics entre 500 m² i 250 m²: 9 de juliol de 2013
 • Edificis públics llogats > 250 m²: 31 de desembre de 2015
El certificat d'eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo. De tota manera, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.
El certificat contindrà:
 • Identificació de l'edifici: Nom de l'edifici, adreça, referència cadastral, etc.
 • Dades del tècnic certificador i el promotor/propietari.
 • Ús de l'edifici i condiciones de funcionament i ocupació.
 • Indicació del procediment reconegut que s'ha fet servir per a la qualificació.
 • Indicació de la normativa d'aplicació.
 • Descripció de les característiques energètiques de l'edifici: envolvent, instal·lacions.
 • Qualificació d'eficiència energètica obtinguda.
En el cas d'edificis existents, haurà de contenir:
 • Descripció de les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador.
 • Document de recomanacions per a la millora de la qualificació.
L'etiqueta s'inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l'edifici o part d'aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater. Sempre que sigui exigible l'etiqueta d'eficiència energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d'aquests que siguin habitualment d'ús públic, amb una superfície útil de més de 500 m2 exhibiran l'etiqueta d'eficiència energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible. Tots els edificis o unitats d'edificis ocupats per les autoritats públiques i que siguin d'ús públic, amb una superfície útil total superior a 250 m2, exhibiran l'etiqueta d'eficiència energètica de forma obligatòria, en un lloc destacat i ben visible. En la resta de casos l'exhibició de l'etiqueta serà voluntària.
L'etiqueta de qualificació energètica d'un habitatge proporciona una classificació en lletres amb un valors per dos conceptes: Consum d'energia primària. Mesurat en kWh/m2/any. Aquest és el consum d'energia primària necessari per mantenir els nivells estàndard de confort a l'habitatge. L'energia primària és la font d'energia que s'utilitza sense cap transformació. Alguns exemples són la solar, la lliurada per la combustió dels combustibles fòssils (gas natural, fuel, carbó,...), l'eòlica. En canvi, l'energia elèctrica és un bon exemple d'energia no primària. Emissions de CO2.
Aquesta taula proporciona informació de les despeses energètiques i consum d'energia primària que representen cadascuna de les lletres de la classificació i les diferències entre una lletra i una altra. A banda de l'estalvi energètic i econòmic que suposa, cada lletra superior implicarà també una major qualitat de vida amb la disminució del soroll i l'augment del confort i de la qualitat dels materials de l'habitatge o edifici.
El propietari o promotor de l'edifici o habitatge té l'obligació de proporcionar el certificat d'eficiènciaenergètica en cas de venda o lloguer. En cas d'un lloguer s'ha d'entregar al nou llogater una còpia de l'informe de certificació (CE3, CE3X o CALENER) i l'etiqueta d'eficiència energètica. En el cas d'una compra o venda s'ha d'entregar al nou propietari el formulari del tràmit amb l'ICAEN signat pel tècnic competent, l'informe de certificació (CE3, CE3X o CALENER), el document detallat de les millores d'eficiència energètiques proposades, la descripció de les proves o comprovacions dutes a terme durant la certificació i l'etiqueta de certificació d'eficiència energètica. Les agències immobiliàries tenen l'obligació d'exhibir l'etiqueta de certificació energètica en tots els habitatges, edificis o locals que s'oferten per venda o lloguer.
La qualificació de l'immoble s'indica mitjançant una escala de set lletres, de la A a la G, on la lletra A correspon a la millor qualificació i la G correspon a la pitjor. Aquesta dada, aporta informació de l'eficiència energètica de l'immoble, el consum d'energia i les emissions de CO2. Els certificats energètics inclouen un apartat amb propostes de millora de l'eficiència energètica dels tancaments constructius i de les instal·lacions de l'immoble amb la finalitat de millorar la qualificació energètica obtinguda. Per això, en el cas que desitgeu millorar la qualificació obtinguda, us podem assessorar en la implementació de les propostes de millora adaptades al seu cas particular.
Seran tècnics competents a efectes del Real Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, aquells tècnics que estiguin en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitats per a la redacció de projectes o direcció d'obres i direcció d'execució d'obres d'edificació o per a la realització de projectes de les seves instal·lacions tèrmiques, segons l'establert en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, o per a la subscripció de certificats d'eficiència energètica, o hagi acreditat la qualificació professional necessària per subscriure certificats d'eficiència energètica segons s'estableixi mitjançant l'ordre prevista a la disposició addicional quarta del propi RD 235/2013.
 • Arquitectes
 • Arquitectes Tècnics, Aparelladors i Enginyers d'Edificació
 • Enginyers Industrials
 • Enginyers Agrònoms
 • Enginyers Navals i Oceànics
 • Enginyers de Telecomunicació
 • Enginyers Tècnics Industrials
 • Enginyers Tècnics Agrícoles
 • Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia
 • Enginyers Tècnics d'Obres Públiques
 • Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació
 • Enginyers de Camins, Canals i Ports
 • Enginyers de Mines
 • Enginyers Forestals
 • Enginyers Tècnics Topògrafs
 • Enginyers en Organització Industrial
 • Pèrits i Enginyers Tècnics Navals
 • Enginyers Tècnics Aeronàutics
 • Enginyers Químics
 • Enginyers Tècnics Forestals
 • Enginyers Geòlegs
 • Graduats en enginyeria de l'Energia
 • Màster en enginyeria de l'Energia
 • Enginyers Tècnics en Disseny Industrial
Per a poder realitzar un pressupost exacte per a realitzar la certificació energètica del seu immoble ens cal conèixer el tipus d'immoble i la seva superfície. A més, si vol, podem tramitar juntament la cèdula d'habitabilitat a un preu de promoció. Miri les nostres tarifes i ofertes.
ICAEN Institut Català d'Energia c/Pamplona, 113, 3a planta - 08018 Barcelona T. 936220500 - icaen@icaen.gencat.cat - www.gencat.cat/icaen
Contacte